PROTEÍNOVÁ DIÉTA
bez odborného dohľadu
s on-line poradňou
Aktuality

Aktuality & Akcie

Vážení klienti.

Po dlhšom čase sme pre Vás opäť spustili stránky eshopu DIETALEGRE. sk

Prvých 5 klientov, ktorých objednávka presiahne 150 eur odmeníme jedným balením sladkých alebo slaných produktov DIETALEGRE.

Tešíme sa na Vaše objednávky. Team Dietalegre.

 

Vyhrajte v jarnej súťaži s Dietalegre® a dostaňte sa do formy!

utorok, 5. marca 2019
Vyhrajte s nami slané pochúťky z proteínovej diéty Dietalegre.
Staňte sa našimi fanúšikmi na facebookovej stránke DIETALEGRE a napíšte nám do komentárov,
čo je základnou zložkou prípravkov Dietalegre.

Kompletné pravidlá súťaže o produkty Dietalegre

Účelom týchto pravidiel je úplná úprava pravidiel o o produkty Dietalegre, (ďalej len "súťaž"). 1. Usporiadateľ súťaže 1.1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť TRNKOVA, s.r.o. so sídlom Záhonok 488/1, Zvolen, 960 01, Slovenská republika, IČO 43 789 463 (ďalej len "usporiadateľ"). 1.2. Usporiadateľ je prevádzkovateľom facebookovej stránky "Dietalegre SK" www.facebook.com/DIETALEGRESK (ďalej len "facebooková stránka"). Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, vyhodnocovaná ani spravovaná prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook (ďalej len "Facebook") a nijako s ňou nesúvisia. Prevádzkovateľovi Facebooku nevznikajú v spojení s touto súťažou žiadne záväzky ani povinnosti voči účastníkom súťaže; spoločnosť Facebook Inc. je tak úplne oslobodená od akýchkoľvek záväzkov voči účastníkom súťaže. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie usporiadateľovi súťaže a nie Facebooku. 2. Miesto a čas konania súťaže 2.1. Súťaž prebieha v Slovenskej republike v čase od dňa 6.3.2018 12:00 hod. do dňa 20.3.2018 18:00 hod. (vrátane). 3. Účastníci súťaže 3.1. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s bydliskom a adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá má zriadený platný osobný účet na Facebooku a ktorá je fanúšikom facebookovej stránky Dieatlaegre SK (ďalej len "súťažiaci"). 3.2. Účasť v súťaži prostredníctvom facebookového účtu inej osoby je vylúčená. 3.3. Osoby v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu k usporiadateľovi a osoby týmto osobám blízke v zmysle § 22 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, sú zo súťaže vylúčené. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra sa neodovzdá. 3.4. Do súťaže budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí úplne splnia stanovené podmienky súťaže. 3.5. Súťažiaci musí byť užívateľom Facebooku a mať po celú dobu konania súťaže aktívny svoj facebookový účet, zároveň tento súťažiaci musí spĺňať všetky pravidlá použitia Facebooku uvedená na www.facebook.com/terms.php. V prípade zániku facebookového účtu z akéhokoľvek dôvodu alebo ukončenia jeho aktivity (vrátane jeho blokácia) môže súťažiaci byť usporiadateľom vylúčený zo súťaže a stráca nárok na akúkoľvek výhru. 3.6. Účasť v súťaži je dobrovoľná. 4. Mechanizmus súťaže 4.1. Okamihom začatia príslušného súťažného kola usporiadateľ zverejní na svojej facebookovej stránke svoj príspevok s otázkou (ďalej len "súťažná otázka"). 4.2. Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že v čase trvania príslušného kola súťaže svoju odpoveď zverejní na facebookovej stránke usporiadateľa formou komentáre k príslušnému príspevku usporiadateľa so súťažnou otázkou. Súťažiaci nesmie v rámci prebiehajúcej súťaže svoju odpoveď následne meniť, tj. upravovať už zverejnený komentár. 4.3. Súťažiaci sa môže v každom kole súťaže zúčastniť len jedenkrát, tj. zverejniť iba jeden komentár s odpoveďou na súťažnú otázku. 4.4. Predpokladom pre výhru v súťaži je zodpovedanie zadanej otázky. 5. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry 5.1. Po uplynutí doby konania súťaže usporiadateľ vyhodnotí odpovede súťažiacich na súťažné otázky doručené do súťaže. 5.2. Usporiadateľ súťaže má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi. Usporiadateľ súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť súťažiaceho, a to v prípade, že bude mať podozrenie, že súťažiaci dosiahol výsledok v súťaži podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže. Toto rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti odvolania. 5.3. Usporiadateľ v každom kole súťaže odmenia výhrou jedného (1) súťažiaceho, ktorý odpovedal na súťažnú otázku spôsobom popísaným v čl. 4 týchto pravidiel, pričom výhercom 1 kusu výhry, sa stane ten súťažiaci, ktorý úplne splnil všetky podmienky pre zapojenie sa do súťaže. . 5.4. Každý súťažiaci môže vyhrať v danom kole iba raz. 5.5. Najneskôr do piatich pracovných dní po skončení súťaže usporiadateľ súťaž vyhodnotí podľa pravidiel tejto súťaže a v prostredníctvom svojej facebookovej stránky zverejní meno súťaže, s čím súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyslovujú svoj súhlas. 5.6. Výherca je povinný do piatich dní od vyhlásenia výsledkov daného súťažného kola kontaktovať usporiadateľa a zaslať mu prostredníctvom jeho facebookovej stránky správu, v ktorej mu oznámi údaje potrebné pre zaslanie / odovzdanie výhry (tj. Najmä meno, priezvisko a adresu). Márnym uplynutím lehoty stanovenej v predchádzajúcej vete, zanikne v prípade tohto výhercu nárok na výhru. 5.7. Ak sa nedohodne usporiadateľ s výhercom v danom prípade inak, usporiadateľ zašle výhercovi výhru s využitím prevádzkovateľa poštových služieb. Usporiadateľ zasiela výhry len v rámci územia Slovenskej republiky. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie, omeškanie, stratu ani poškodenie zaslanej výhry. 5.8. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s užívaním výhier. Výhru nemožno reklamovať. 5.9. Výhru nie je možné vyplatiť v peniazoch ani v inom plnení. 6. Spracovanie osobných údajov a ochrana osobnosti 6.1. Súťažiaci udeľuje zverejnením svojej odpovede na súťažnú otázku súhlas so spracovaním a použitím ním poskytnutých údajov, a to konktrétně: meno, priezvisko a prípadne i adresa bydliska (ďalej len "osobné údaje"), do databázy spoločnosti so sídlom ako správcovi, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOU"), tento súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytuje za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže a zaslanie výhry, ako aj pre ďalšie obchodné a marketingové účely usporiadateľa, ako aj pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov, a to na obdobie troch rokov. Výherca zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a na účely vyššie uvedené spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom. 6.2. Účastník berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Avšak v prípade, že výherca usporiadateľovi osobné údaje potrebné pre zaslanie výhry neposkytne, nemôže mu byť výhra zaslaná. 6.3. Výherca súhlas s poskytnutím osobných údajov môže kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným usporiadateľovi. Po dobu, na ktorú je tento súhlas udelený, má výherca právo na informácie o spracovaní ním poskytnutých osobných údajov a právo žiadať usporiadateľa o vysvetlenie, odstránenie nevyhovujúceho stavu vrátane blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidácia osobných údajov a právo obrátiť sa so svojím podnetom na úrad na ochranu osobných údajov. Výherca je oprávnený požadovať informáciu, aké osobné údaje o ňom usporiadateľ spracováva, a to v rozsahu určenom ZOOU. Informácia bude poskytnutá bez zbytočného odkladu za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie takejto informácie. Výherca môže svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení kedykoľvek bezplatne odvolať. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na správcu (usporiadateľa) alebo aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov www.uoou.cz. 6.4. Výherca súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezplatne použiť a najmä uverejniť meno a priezvisko výhercu prostredníctvom elektronických i tlačených médiách, a to po dobu konania súťaže a troch rokov od jej skončenia. 7. Spoločné ustanovenia 7.1. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Súťažiaci, ktorý tieto pravidlá poruší, môže byť usporiadateľom zo súťaže vylúčený. 7.2. Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa súťaže. 7.3. Dôvodom pre vylúčenie súťažiaceho zo súťaže je najmä duplicita facebookových účtov či zrušenie Facebook účtu atp. V tejto súvislosti si usporiadateľ vyhradzuje právo akejkoľvek kontroly jednotlivých súťažných registrácií či súťažných prihlásenia, a to ako po stránke technickej, tak po stránke organizačnej vrátane náhodných kontrol emailových adries a facebookových účtov jednotlivých súťažiacich vo vzťahu k ich užívateľom. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka, ktorého správanie či facebookový profil odporuje pravidlám Facebooku. 7.4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, upraviť, doplniť pravidlá súťaže či súťaž skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov súťažiacich voči usporiadateľovi súťaže. 7.5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier súdnou alebo inou právnou cestou je vylúčené. V prípade pochybností o dodržanie pravidiel súťaže, leží povinnosť preukázať rozhodujúce skutočnosti na súťažiacim. 7.6. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické problémy súvisiace najmä s pripojením k internetovej sieti, siete Facebook, s dostupnosťou alebo funkčnosťou webových stránok alebo s prenosom dát. 7.7. V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel, uvedeným v ktoromkoľvek materiáli prezentujúcim túto súťaž, a týchto úplných pravidiel, platí text týchto pravidiel.

Vo Zvolene dňa 5.3. 2018, TRNKOVA, s.r.o., Zvolen